Schooljaar 2019-2020 nummer 04
 

Agenda:

 

 23 september 2019  Verkiezingen Leerlingenraad
 25 september 2019  Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
 25 september 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
 25 september 2019  19.30 uur Jaarvergadering Ouderraad op Brittenburg
 30 september 2019  Start Kinderboekenweek thema 'Reis mee!'
  1, 2 en 3 oktober 2019  Ouder-Kindgesprekken groep 5 t/m 8
  3 oktober 2019  Sociaal team Brittenburg van 14.00-16.00 uur
  8 oktober 2019  Sociaal team Rijnlust van 14.00-16.00 uur
 21 t/m 25 oktober 2019  Herfstvakantie
 28 oktober 2019  Studiedag team, kinderen zijn vrij
     Beste lezers,
Op woensdag 25 september zijn de kinderen vrij in verband met een studiedag voor de leerkrachten. Misschien heeft u zich weleens afgevraagd wat zo'n studiedag precies inhoudt. Het doel van studiedagen is het op peil houden en waar mogelijk verbeteren van de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld doordat leerkrachten bijscholing krijgen. Voor dit schooljaar hebben we het vak rekenen centraal gesteld. Aankomende woensdag komt een externe rekenspecialist ons onderwijzen en prikkelen op het gebied van effectief rekenonderwijs. We hopen weer veel te leren!
 
Met vriendelijke groet,

 

Merijn Zanen

Directeur basisschool De Cirkel

    
     Ouder-kindgesprekken groep 5-8
Dit schooljaar gaan we van start met ouder-kindgesprekken in de groepen 5 t/m 8. Daar hebben we vorig jaar al goede ervaringen mee opgedaan in de groepen 7 en we gaan het dit jaar als pilot uitproberen in alle bovenbouwgroepen. Het doel is een goede samenwerking tussen leerling, ouders en leerkracht en we hopen de leerling zo meer te betrekken bij zijn of haar eigen leerproces. Uit de enquête over communicatie, die vorig jaar is uitgezet door de MR, is gebleken dat ouders hier positief tegenover staan.
Er is goed nagedacht hoe we de ouder-kindgesprekken gaan vormgegeven en de praktijk zal uitwijzen wat we het best vinden werken. Daar horen we ook graag de mening van leerlingen en ouders over. 
Wat wijzigt er?
- de ouder-kindgesprekken zijn begin oktober en komen in plaats van de oudergesprekken in november;
- een ouder-kindgesprek duurt 15 minuten;
- voorafgaand aan het ouder-kindgesprek vult het kind samen met ouder(s) een vertelblad in: hoe vindt een kind het gaan in de klas en op school, wat vindt het kind prettig, wat gaat er goed. wat vindt het kind moeilijk of zou nog beter kunnen?
- tijdens het ouder-kind gesprek wordt het vertelblad besproken en worden er doelen opgesteld waar het kind aan wil werken. 
 
In een aparte mail aan ouders wordt een link gestuurd om in te schrijven voor de ouder-kindgesprekken op 1,2 of 3 oktober. 
    
     Verkiezingen leerlingenraad
Voordat je kunt starten met een leerlingenraad op school, moeten de kinderen eerst weten wat een leerlingenraad inhoudt, wat het doel ervan is en wat ervan ze verwacht wordt.

De kinderen uit groep 5 t/m 8 krijgen lessen waarin alle aspecten van een leerlingenraad besproken worden zoals; democratie, vergaderen, debatteren, stemrecht, verkiezingen, campagne voeren, luisteren naar elkaar, enz.

 

Na de lessen krijgen de kinderen een stembriefje waarop ze kunnen aangeven of ze in de leerlingenraad willen. Daarnaast geeft ieder kind 2 namen door die hij of zij ziet zitten als ‘leider van de groep’. De 5 kinderen met de meeste stemmen (en die in de leerlingenraad willen) mogen uiteindelijk campagne gaan voeren.

 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 3
Dinsdagavond was de informatie-avond voor de groepen 3. Bij de beide groepen 3 hebben zich de volgende klassenouders aangemeld:

Groep 3A: moeder van Jaelynn en moeder van Florian

Groep 3B: moeder van Pam en moeder van Lisa

Rekenen:

In groep 1 en 2 hebben de kinderen op speelse wijze gewerkt aan getalbegrip, meetkunde (construeren met blokken, papier), meten (meten met stroken) en tijdsbesef. In groep 3 gaan de kinderen verder met deze leerlijnen. Er wordt aandacht besteed aan tellen, splitsen (het splitsen van een getal in twee delen), getalbetekenis (bijvoorbeeld telefoonnummers en huisnummers), verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen voor het eerst kennis met cijfer- en rekensymbolen. Naast getalrelaties en getalbegrip leren de kinderen ook rekenen tot en met 20. Kinderen maken daarbij gebruik van hun vingers, het rekenrek en geld. Voor het eerst maken de kinderen kennis met het plus- en het minteken. De kinderen werken met concreet materiaal (handen, eierdozen, fiches, geld, dobbelstenen).

Groep 4
Groep 4A:

Deze week hebben wij bij rekenen klokkijken geleerd. We weten nu de hele en halve uren. Daarnaast hebben we de getallen onder de honderd gesplitst, op volgorde gezet van klein naar groot en andersom en hebben we gemeten met onze handen en voeten. Met spelling hebben we woorden geleerd met drie medeklinkers vooraan of achteraan. Bij taal hebben we geleerd wat een samengesteld woord is en bij Station-Zuid hebben we woorden geleerd met –ooi, -oei en aai.

Daarnaast zijn we donderdag naar de bibliotheek geweest en hebben we allemaal een boek naar keuze mogen kiezen voor in de klas. Vrijdag is Gerard Kamphuis weer langs geweest. Hij heeft ons weer een geweldige tekenles gegeven.

Als laatst was het was fijn dat jullie in grote getalen naar de informatieavond zijn gekomen. Mochten er nog vragen te binnen schieten, stel deze gerust op daarvoor geschikte momenten.

 

Groep 4B:

Wat fijn dat er een grote opkomst was op de informatieavond! Zijn er na de informatieavond nog vragen, kom dan gerust nog even langs!

Deze week hebben wij bij rekenen over de kloktijden geleerd. De hele en halve uren zijn gevraagd. Ook hebben we getallen gesplitst onder de honderd in tientallen en eenheden. 

Donderdag zijn we met de klas naar de bibliotheek geweest. We hebben allemaal een boek uit kunnen kiezen die we in de klas kunnen lezen.

Ook hebben we weer een tekenles van Gerard Kamphuis gehad! De kunstwerken zullen volgende week weer in de klas te zien zijn.

Groep 5
Groep 5A:
Deze week oefenen we extra de tafel van 5, vrijdag weer de tafeltoets.
De powerpoint van de informatie avond komt op de site van groep 5A te staan, zodat ouders die er niet bij konden zijn toch de informatie kunnen nalezen.
Dinsdagmiddag 24 september komen de trainsters van de rots en water training kijken in de klas ipv een les in de gymzaal.
De vertelbladen voor de ouder-kind gesprekken van volgende week graag dinsdag weer terug naar school.
Groep 5B
Op de site bij onze groep vindt u de PowerPoint van de informatieavond. Deze avond was afgelopen dinsdag. Er waren veel belangstellende ouders. Wellicht is het fijn om de informatie nóg een keer te lezen.  En de leuke foto's te bekijken. En de PP is zeker handig voor wie dinsdag verhinderd was. Als er nog vragen zijn, bent u natuurlijk altijd welkom bij een van de leerkrachten. 
De kinderen hebben gisteren een vertelblad meegekregen om samen met (één van de) ouders in te vullen. Het ingevulde blad moet liefst dinsdag 24 september weer ingeleverd worden. De bedoeling van dit blad wordt uitgelegd in de mail die u gisteren heeft ontvangen. We gebruiken het het tijdens de ouder/kindgesprekken die op 1-2-3 oktober gaan plaatsvinden. Vandaag heeft u een uitnodiging gekregen voor deze gesprekken. 
 
Wellicht ten overvloede: wij hopen dat u (en uw kind) regelmatig onze 5b groepspagina bezoekt. Er staan verschillende leerzame spelletjes en er staat veel andere informatie op. Het wachtwoord is hetzelfde als vorig jaar, en is vorige week voor de zekerheid aan de kinderen uitgedeeld. 
Groep 6 en 6/7

Orkest in de Klas!

In samenwerking met de Brede School Gouda organiseert Cultuurhuis Garenspinnerij, het project: Orkest in de Klas!  Maandag 23 september beginnen we met de kinderen van groep 6 en 6/7 met dit project.

De leerlingen krijgen wekelijks muziekles in kleine groepen. Zij mogen kiezen uit harp, klarinet, cello of djembé. In de lessen spelen en zingen de kinderen liedjes die ze tijdens het slotconcert op maandagmiddag 9 december zullen laten horen.

Doel van de lessen is om de leerlingen plezier te laten beleven aan het zelf bespelen van een muziekinstrument. Na enkele lessen gaan de kinderen met elkaar onder leiding van de dirigent samen muziek maken. Het mooie van dit project is dat de kinderen zullen ervaren hoe geweldig het is om samen muziek te maken in het schoolorkest!

 
 

Groep 6

Afgelopen dinsdag was de informatieavond. Er waren heel veel ouders aanwezig - fijn! Mocht u alles nog een keer willen nalezen of was u verhinderd - de PowerPoint van deze avond staat op de site bij onze groep. 
Het huiswerk voor volgende week is het invullen van het Vertelblad. De kinderen hebben dit gisteren meegekregen maar het moet uiterlijk dinsdag 24 september weer ingeleverd worden. De bedoeling van dit blad wordt uitgelegd in de mail die u gisteren heeft ontvangen. Het Vertelblad is voor de ouder/kindgesprekken die op 1-2-3 september gaan plaatsvinden. Vandaag heeft u een uitnodiging gekregen voor deze gesprekken. 
Op maandag 23 september krijgen de kinderen de samenvatting van hoofdstuk 1 van aardrijkskunde mee naar huis. De toets is een week later op maandag 30 september.
Ook hebben de kinderen het woordenschatblad mee naar huis gekregen. Hier staan alle woorden op plus de betekenissen  van thema 1 van taal. De toets hiervan is op vrijdag 27 september. 
 
Nieuwsbrief van de Brede School
Hier de link naar de nieuwsbrief van de Brede School.
CJG Uitnodiging webinar : Zo help je je kind een scheiding door
Op 25 september 2019 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin een webinar (een lezing voor achter je computer) over het begeleiding van kinderen bij een scheiding. Hierbij stuur ik u de link naar het artikel en een link naar de uitnodiging.

R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62