Nieuwsbrief schooljaar 2017-2018 nr. 14
 

Agenda:

 

28 november 10-minutengesprekken groep 1 en 2
  1 december Pietenochtend groep 1/2 (zie artikel Sinterklaas op de Cirkel)
  5 december Sinterklaasfeest
  6 december Kinderen zijn vrij

  

 
     Beste ouders,
Als school willen we continu ons onderwijs blijven verbeteren. Met het team zijn we aan het herijken wat onze school bijzonder maakt om zo de richting voor de komende jaren te bepalen. Het beeld dat ouders en leerlingen van onze school hebben, is voor ons erg belangrijk. Om dat scherper te krijgen, hebben we een aantal leerlingen en ouders uitgenodigd voor een interview.

We kunnen u niet allemaal persoonlijk spreken, maar nodigen u van harte uit om input te geven via de mail als u ons iets wilt meegeven: directie.cirkel@degroeiling.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Merijn Zanen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
     Sinterklaas op de Cirkel
Afgelopen maandag hebben de leerlingen van groep 5 t/m 8  lootjes getrokken. Waarschijnlijk hebt U hier al iets over gehoord.....

 

Dinsdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten naar de Cirkel. De schooltijden zijn deze dag hetzelfde als altijd. De kinderen hoeven GEEN pauzehapje mee te nemen, wel lunch, zoals gewoonlijk.

 

Woensdag 6 december zijn de kinderen vrij i.v.m. STUDIEDAG van het team.

    
     Handje helpen op zaterdag 25 november
Vanaf 8.30 uur gaan we aan de slag met het verwijderen van de groenstrook naast de lokalen van groep 7 op locatie Rijnlust. We willen hier later een fietsenstalling creëren voor onze leerlingen, zodat het fietsenprobleem kan worden opgelost. Iedereen die een handje wil helpen is van harte welkom. Materiaal is aanwezig.

De werkzaamheden zullen waarschijnlijk de hele dag duren.

Mocht u als ouder zin en tijd hebben om te komen helpen (al is het maar even), dan horen wij dat graag! U kunt dan een mailtje sturen naar: justin.baars@degroeiling.nl

 

 

 

    
     Medezeggenschapsraad
Acht keer per jaar komen wij bijeen om mee te denken in het schoolbeleid in de lopende en toekomstige thema’s van de Cirkel; voorbeelden hiervan zijn de schooltijden en de schoolgids. Niet de minste zaken om de kwaliteit te waarborgen in de ontwikkeling van onze kinderen. En juist u heeft daar ook een stem in. Na iedere vergadering plaatsen wij de notulen op de schoolwebsite. Hebt u hier vragen over of opmerkingen, of heeft u bespreekpunten voor de vergadering, spreek ons dan aan op het schoolplein of stuur een mail naar mr.cirkel@degroeiling.nl. In de notulen van de laatste vergadering kunt u lezen hoe belangrijk wij de communicatie tussen ouders en school vinden en graag van u horen hoe u dat beleeft, daarom volgt er in januari 2018 een korte enquête rondom het thema communicatie.  

 

Op de foto; v.l.n.r. Achter: Dunja van den Broek, Laura de Nijs, Maaret Terhurne, Lonny Kenepa en Benno Damsma. Voor: Mijke Atteveld, Kathy Baert en Bea van Wanrooij.

    
     Staking 12 december
In de media zult u gehoord hebben dat er een nieuwe staking is aangekondigd in het basisonderwijs op 12 december. De vakbonden, PO raad en PO in actie hebben op 7 november gesproken met de nieuwe minister van onderwijs Arie Slob. Zij hebben hem een ultimatum gegeven: voor 5 december moet de minister laten weten of er 1,4 miljard vrijgespeeld wordt voor het onderwijs. Dat geld is nodig om nu en in de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen waarborgen. Als er 5 december geen afdoende antwoord is, dan wordt de stakingsdag van 12 december definitief en dan is er een grote kans dat onze school daar ook aan meedoet.
    
     Besteding overblijfgeld
Sinds dit schooljaar is er een continurooster van kracht. De financiën van het overblijven zijn afgesloten en het resterende bedrag komt ten gunste aan de schoolpleinen.

Via deze weg willen we Marjolein van Dijk nogmaals bedanken voor haar werkzaamheden als coördinator. Ook Nicolette van Dam, die jarenlang de kascontrole voor haar rekening heeft genomen en alle overblijfkrachten worden enorm bedankt voor hun inzet!

    
     Eerste Heilige Communie 2018

De Eerste Heilige Communieviering in Gouda staat gepland voor 27 mei 2018. Alle kinderen uit groep 4 die gedoopt zijn kunnen zich tot 1 januari 2018 per e-mail aanmelden bij het locatiesecretariaat van de H.-Josephkerk (Gouda@sintjandd.nl). Het aanmeldingsformulier kunt u ook op de website invullen: https://www.sintjandd.nl/h/aanmeldengoudaKinderen die al in de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschap opgenomen zijn, krijgen automatisch een uitnodiging en het aanmeldingsformulier thuis per post opgestuurd. 

Voor de kinderen die niet gedoopt zijn en wel de Eerste Communie willen doen, is er een mogelijkheid om zich te laten dopen nog voor de Eerste Communieviering. U kunt dat bij de aanmelding doorgeven. 

Het voorbereidingstraject begint in januari en bestaat uit tien bijeenkomsten, waarvan twee ouderavonden en acht kinderbijeenkomsten. De kinderbijeenkomsten worden gehouden op zondagen tussen 10:45 en 12:15 uur in de ‘Jeugd-En-Kind’ ruimte in de H.-Josephkerk aan het?Aalberseplein 2?te Gouda. Aan het voorbereidingstraject zijn kosten van 50 euro gebonden. Iedereen is van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie het filmpje over het sacrament van de Eucharistie op www.sintjandd.nl/index.php?p=sacra-menten&id=2. 

    

Nieuws uit de groepen

Groep 1/2
Op vrijdag 1 december houden we een pietenochtend. We gaan in groepjes kruidnootjes bakken, pietengym doen, mutsen maken, sint spelletjes doen en een kleurplaat kleuren en daarbij een filmpje kijken.

We gaan de kinderen verdelen in groepjes van 5 en hebben dus per groep 5 hulpouders (oma's of opa's) nodig. Voor groep 2 van 2/3 maar 2 hulpouders. Wie wil deze (hele ochtend) komen helpen?

U kunt zich opgeven op de lijst bij de klas.
De kleuters mogen natuurlijk op vrijdag 1 december en dinsdag 5 december

verkleed komen als piet of sint.

Groep 3
De pieten zijn langs geweest!!! Ze hebben de schoenen gevuld met chocolade centjes! Ze weten natuurlijk dat we in groep 3 druk bezig zijn met geld tellen en rekenen met geld. Wat een knappe pieten!

 

Gisteren hadden de groepen 3, 3/4 en 4 de eerste les van Groeien Door Stoeien:

Groeien door Stoeien is een bewegings en pedagogisch project dat gebaseerd is op de sporten karate en judo. De bewegingsvormen worden gebruikt om een bijdrage te leveren aan de opvoeding en vorming van sociaal- en emotionele competenties. Dit zal hun zelfvertrouwen vergroten en de sfeer in de groep ten goede komen.

Door middel van een thematische lesaanpak waarbij de deelnemers een reis maken rond de wereld of door de tijd, reikt het project ‘Groeien door Stoeien’ specifieke kennis en vaardigheden aan. Tijdens de training komen thema’s aan bod zoals: grenzen aanvoelen en aangeven, vertrouwen in jezelf en in een ander, samenwerken, doorzettingsvermogen etc. Deze kennis en vaardigheden helpen de leerlingen om op een weloverwogen en effectieve wijze om te gaan met lastige situaties. Je kunt hierbij denken aan pesten en ruzies, maar ook aan kinderen die nog niet zelfstandig zijn, kwetsbaar of juist nog heel impulsief.

Groep 4
Wat is het gezellig in het pand, we genieten met volle teugen van de aanwezigheid van de Sint in ons land.

Zingen, dansen, kleuren, knutselen, wat een heerlijke tijd. We kunnen er niet mee stoppen, dat is een feit.

We hebben les 1 van 'groeien door stoeien' gedaan en volgende week donderdag gaan we er nog een keer tegenaan. 

De taaltoets en het dictee staan ook op het programma van volgende week.

Ruben is maandag 27 november jarig, misschien trakteert hij wel op.....

Kortom, we gaan er weer een leuke week van maken en Sint en Piet gaan weer verder over de daken.

Groep 6
Groep 6a heeft als huiswerk een rekenwerkblad met cijferend optellen en aftrekken.

Groep 6b heeft de samenvatting van thema 2 voor het vak natuur meegekregen. De samenvatting is overigens ook op onze klassenpagina te vinden, evenals toepasselijke filmpjes!

De toets voor 6b over 'Natuurlijke verschijnselen' is op donderdag 30 november.

Afgelopen dinsdag had groep 6a een techniekmiddag, georganiseerd door de Brede School. De kinderen hebben een IPad houder gemaakt. Groep 6b heeft a.s. maandag techniekmiddag.

A.s. woensdag 29 november doen er maar liefst zeven teams uit onze groepen 6 mee aan de schoolzwemwedstrijden in het Groenhovenbad! Allemaal heel veel succes gewenst. Supporters zijn van harte welkom! De eerste wedstrijd begint om 13:55 uur. 

 

Groep 8
Van groep 8B staan er nieuwe berichten en foto's op de website

Afgelopen week hebben we een bezoek gebracht aan twee scholen. De foto's van het bezoek aan de Goudse Waarden kunt u vinden op onze groepspagina.

Daarnaast kunt u een filmpje vinden van de gymles van afgelopen week.

De Brede School
Deze nieuwsbrief van de Brede School is speciaal voor onze school.

 

En dit is de algemene nieuwsbrief.


R.K. basisschool De Cirkel

Onderbouwlocatie:

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 53 98 77

 

Bovenbouwlocatie:

Rijnlust 42
2804 LC Gouda
telefoon 0182 53 35 60

 

Email: administratie.cirkel@degroeiling.nl

Kind & Co

Peutergroep en 

Voor-en naschoolse opvang

Brittenburg 50

2804 ZZ Gouda

telefoon 0182 44 11 62