Breed onderwijsaanbod

Wij stimuleren de brede ontwikkeling van kinderen en ontwerpen betekenisvol onderwijs. Met betekenisvol onderwijs bedoelen wij dat het leren aansluit bij de belevingswereld en ontwikkeling van het kind. Ons onderwijsaanbod sluit aan bij de wereld van nu.

Spelend en ontdekkend leren in groep 1/2

Jonge kinderen leren door te spelen en te ontdekken. In de klas zijn hiervoor verschillende hoeken ingericht. Feesten en seizoenen kleuren het gevarieerde jaarprogramma. Alle activiteiten op een dag passen binnen het op dat moment behandelde thema. 
De dagindeling bestaat uit kringactiviteiten, werken, spelen en beweging. De kring is de plek voor verhalen en gesprekken, voorlezen en muziek. Werken wil zeggen dat de kinderen aan de slag gaan met ontwikkelingsmateriaal of een creatieve opdracht. Bij spelen kiezen de kinderen zelf wat ze doen op een planbord; fantasie- en rollenspelen zijn populair, bouwen en schilderen ook. Er wordt dagelijks buitengespeeld en er is wekelijks gym in het speellokaal op onze eigen school. 

Leren in groep 3 t/m 8 

De basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven staan vanaf groep 3 op het lesprogramma. Daarnaast krijgen kinderen les in natuur, verkeer, muziek, gymnastiek, handvaardigheid, tekenen, spel en beweging. Vanaf groep 5 worden de basisvaardigheden verder uitgewerkt. Begrijpend lezen en studerend lezen worden steeds belangrijker. De kinderen krijgen nu ook geschiedenis, aardrijkskunde en techniek. In groep 7 komt het vak Engels er nog bij. 
Ook in de groepen 3 t/m 8 worden spelvormen ingezet bij het leren, bijvoorbeeld door het samenwerken in groepjes en het doen van rekenspellen. Twee keer per week wordt er bewegingsonderwijs gegeven in een grote  gymzaal buiten de school. De vakleerkracht gym van Sportpunt Gouda geeft een extra stimulans aan de motorische ontwikkeling. Alle kinderen hebben minimaal één keer per week les van deze vakleerkracht. Muziek wordt gegeven aan de hand van de methode 123Zing.

Digitale leermiddelen

Alle leerlingen van groep 5 t/m 8 hebben 'een eigen' Chromebook. Dit wordt gebruikt bij verschillende vakken, waaronder rekenen. Daarnaast laten we de kinderen heel bewust op papier werken. In de groepen 1 t/m 4 zijn in elke groep een aantal iPads aanwezig