Passend onderwijs

Binnen ons onderwijs houden we rekening met de mogelijkheden en belemmeringen bij het leren van uw kind. Het is onze taak om belemmering vroegtijdig te signaleren, te onderzoeken, met u te bespreken en samen te zoeken naar passende oplossingen. 

Sommige leerlingen hebben naast het onderwijs in de groep iets extra's nodig, omdat zij problemen hebben op het cognitievevlak of van sociaal emotionele aard. Als uw kind extra ondersteuning nog heeft, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Samen met de intern begeleider van onze school gaan we op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs voor uw kind passend te maken. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van de expertise van de GroeiAcademie, het eigen expertisecentrum van Stichting De Groeiling met orthopedagogen, onderwijsspecialisten en leerkrachten met specialisme op gedrag- en leerproblemen.