Passend onderwijs

Binnen ons onderwijs houden we rekening met de mogelijkheden en belemmeringen bij het leren van uw kind. Het is onze taak om belemmering vroegtijdig te signaleren, te onderzoeken, met u te bespreken en samen te zoeken naar passende oplossingen. 

Sommige leerlingen hebben naast het onderwijs in de groep iets extra's nodig, omdat zij problemen hebben op het cognitievevlak of van sociaal emotionele aard. Als uw kind extra ondersteuning nog heeft, dan is de leerkracht het eerste aanspreekpunt. Samen met de intern begeleider van onze school gaan we op zoek naar mogelijkheden om het onderwijs voor uw kind passend te maken. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van de expertise van de GroeiAcademie, het eigen expertisecentrum van Stichting De Groeiling met orthopedagogen, onderwijsspecialisten en leerkrachten met specialisme op gedrag- en leerproblemen.

Ouder-en jeugdsteunpunt Passend Onderwijs

Voor alle vragen over Passend Onderwijs kunt u natuurlijk terecht op school. Daarnaast vindt u vanaf dit schooljaar ook alle informatie over Passend Onderwijs bij het ouder- en jeugdsteunpunt Midden Holland en Rijnstreek. Hier vindt u bijvoorbeeld informatie over wat een samenwerkingsverband is, wat zorgplicht is en wat u kunt doen als u denkt dat uw kind extra hulp nodig heeft. Ook staat hier informatie over hoe wordt samengewerkt met de gemeenten, bijvoorbeeld voor het organiseren van ondersteuning of leerlingenvervoer.

Als u er niet uitkomt of u wilt graag iets overleggen, dan kunt u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Hoe dat gaat staat allemaal op www.steunpunt-middenholland-rijnstreek.nl

Om Passend Onderwijs steeds beter te maken, horen we daarnaast graag wat uw ervaringen zijn. Dit mag als ouders, maar we horen ook graag hoe leerlingen Passend Onderwijs ervaren. Door uw ervaring te delen, komen we te weten waar scholen, schoolbesturen en het samenwerkingsverband meer aandacht aan kunnen besteden. Laat uw ervaring achter op https://swv-po-mh.vertellis.nu/ouderjeugdsteunpunt