Ouderbetrokkenheid

Wij als school en u als ouder hebben een gedeelde zorg: de optimale ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het belangrijk om samen op te trekken en elkaar op de hoogte te houden. In de driehoek kind, ouder, en leerkracht versterken we elkaar! Het spreekt vanzelf dat u als ouder welkom bent in school. 

Goede communicatie start met persoonlijk contact. Daarnaast maken we voor de communicatie met ouders gebruik van de ouderapp Social Schools. Via Social Schools ontvangt u schoolbrede informatie en kunt u meeleven met de activiteiten in de groep van uw kind. De agenda in Social Schools is te synchroniseren met uw eigen online agenda. Ook ziekmeldingen en verlofaanvragen doet u via Social Schools.

Andere communicatiemiddelen zijn de informatie-avond bij de start van het schooljaar, de oudergesprekken, de website, schoolgids en nieuwsbrieven. In de jaarkalender zijn de data opgenomen van vakanties, studiedagen en vooraf geplande gebeurtenissen. Wijzigingen tijdens het schooljaar worden bijgehouden in de agenda van Social Schools.

De leerkracht van uw kind is het eerste aanspreekpunt bij vragen over het onderwijs aan uw kind of andere schoolzaken. Mocht de leerkracht uw vragen niet (volledig) kunnen beantwoorden, dan zal deze u verwijzen naar de bouwcoördinator, intern begeleider of directeur. 

Wij nodigen u uit om actief deel te nemen aan ‘het schoolleven’, onder andere via de ouderraad, de MR en bij activiteiten op school.

Medezeggenschapsraad (MR)

Ouderraad (OR)

Hulpouders